Πλέγματα Ειδικών Απαιτήσεων & Διαστάσεων

Πλέγματα Ειδικών Απαιτήσεων & Διαστάσεων

Εργοστασίου Ασπροπύργου της Χαλυβουργίας Ελλάδος

Ποιότητα χάλυβα / Steel Grade

Εγκάρσια / Transverse :

B 500A (κατά ΕΛΟΤ 1421-2) / Bst 500M (DIN 488) ή B 500C (κατά ΕΛΟΤ 1421-3)

Διαμήκη σύρματα  / Longitudinal Wires :

B 500A (κατά ΕΛΟΤ 1421-2) / Bst 500M (DIN 488) ή B 500C (κατά ΕΛΟΤ 1421-3)

 

 

Αναζήτηση

Κεντρικό μενού